Arbejdspapir for Venstre 2022-2025

Vision

Det går godt i Kolding. Flere uddannelser er kommet til. Virksomheder skaber flere og nye arbejdspladser. Der bygges mange og forskellige boliger i hele kommunen. Velfærden er af høj kvalitet. Foreningslivet trives. Et bredt politisk samarbejde har over årene skabt synlige resultater for borgerne. Men der er også potentiale til meget mere:

Kolding skal have et stærkere grønt image. 

Kolding skal styrkes som uddannelses by. 

Kolding skal stå for social innovation, så borgere med udfordringer får den bedste hjælp.

Koldings erhvervsliv skal inddrages bedre.

Byrådet er enige om disse 10 overordnede fokusområder:

1. Borgerne skal inddrages 

Vi er valgt af borgerne til at varetage deres interesser. Kolding kommune er til for borgerne, og de, som borgerne har valgt til at repræsentere sig i byrådet, skal altid tage udgangspunkt i, hvad borgerne ønsker. Borgere og medarbejdere skal høres og inddrages i beslutninger.  Vi skal lytte til de, der i hverdagen mærker, hvordan tingene fungerer. 

Lokalråd og diverse fora, foreninger og borgere med faglig indsigt og viden samt erhvervsliv vil kunne bidrage til at gøre de politiske beslutninger bedre funderet. 

2. Frivillige skal anerkendes 

Det frivillige arbejde er stærkt i Kolding kommune. Rigtig mange ildsjæle lægger masser af energi og arbejdskraft i at skabe fællesskaber, der binder os sammen.  

Vi skal bistå det frivillige engagement bedst muligt og opmuntre unge til at få frivilligt arbejde på deres CV. Unødigt bøvl og bureaukrati skal fjernes, så de frivillige og foreninger kan koncentrere sig om det, der betyder noget for dem.  

3. Bæredygtighed skal tænkes ind på alle områder 

Vores ambition er at aflevere en mere bæredygtig kommune til den næste generation.  Vi skal reducere klimapåvirkninger og blive bedre til at anvende vedvarende energi og gen bruge materialer. Vi skal passe bedre på vores fantastiske natur og fremme biodiversiteten. Koldings grønne brand skal styrkes.

4. Udvikling i hele kommunen 

Alle egne af kommunen skal tænkes med, når vi prioriterer udvikling og kommunal service.  Uanset hvor i kommunen, man bosætter sig, skal man opleve, at der er taget hensyn til netop de udfordringer, der er i det enkelte lokalområde. 

5. Styr på økonomien  

En robust økonomi er helt afgørende for at kunne udvikle de fysiske rammer og velfærden i kommunen. Der skal være overensstemmelse mellem indtægter og udgifter, og skatten skal holdes i ro.

Kolding kommune skal respektere det aftalte ramme for serviceudgifter og anlægsudgifter. Retningslinjer for gæld skal drøftes.

6. Frit valg

Den enkelte borger skal sikres selvbestemmelse og værdighed. Gennem frit valg kan der bedst tages hensyn til den enkeltes ønsker og behov. Vi ønsker en brugerorienteret velfærd, og derfor skal der være ligestilling mellem offentlige, selvejende og private tilbud og oplyses tydeligt om valgmuligheder. Der skal løbende gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser.

7. Helhedsplan

Der skal udarbejdes en helhedsplan for både Kolding by og for hele kommunen, som rækker frem mod 2050. Med en samlet plan kan vi få en bedre sammenhæng i de for skellige projekter og tænke i nye veje, stier og muligheder for at binde byen og kommunen bedre sammen. I Kolding by vil gang- og cykelstier hen over jernbanen kunne bidrage hertil og skabe bedre adgang mellem byen og vandet, ligesom grønne korridorer vil kunne skabe sammenhæng mellem grønne områder og attraktioner. 

8. Social innovation

Kolding skal være en kommune, der formår at hjælpe de, der har behov for hjælp. Hvor vi tør gå i dybden omkring den hjælp, der tilbydes, og hvorvidt hjælpen skaber den forandring, som borgeren har behov for. Sammen med foreninger og fonde skal vi forstærke indsatsen for at nå længere og bedre ud til de borgere, der kæmper med sociale problemer. 

• Fri for vold. Flere børn vokser op med vold i familien. Forældre med et alkohol- eller et stof misbrug kan få hjælp til at komme ud af deres misbrug, men der er kun begrænset hjælp til voldsudøvere. Behandling for vold skal være et tilbud man kan få i Kolding kommune. 

• Færre ensomme. Alt for mange savner at være en del af et socialt fællesskab. Initiativer, der rækker ud til de, der ikke i forvejen er med i en forening, skal prioriteres. Corona og sam fundets nedlukning har sat fællesskaber og relationer yderligere under pres og desværre er ensomhed et voksende problem på tværs af aldersgrupper. Sammen med organisationer og foreninger skal vi udvikle en lokal vejviser for, hvordan vi kan få flere ud af deres ensomhed og med ind i et fællesskab, hvor der er nogen at snakke med. 

• Bedre sundhed og trivsel blandt unge 

Det har stor betydning for unges uddannelse eller beskæftigelse, at de trives i deres hverdag.  Uro, stress og angst blandt unge er desværre blevet mere udbredt. Det skal undersøges om hjælpen rækker godt nok ud til de unge. 

9. Vokseværk

Kolding skal have vokseværk. Vi vil gerne være flere borgere. Med udgangspunkt i en analyse af, hvorfor borgere vælger at flytte fra kommunen udarbejdes en strategi for tiltrækning af borgere.

10. Erhvervsliv

Kolding er begunstiget af et erhvervsliv, der gerne bidrager til udvikling af kommunen. Og som gerne investerer i udvikling på områder som sport, kultur og kunst. En tæt dialog skal sikre et godt samspil om initiativer, der styrker fællesskabet og mulighederne i Kolding. I den kommende tid skal der arbejdes med udlægning af erhvervsarealer, styrkelse af turismen og hvordan internationale virksomheder tilknytning kan styrkes.

Derudover ønsker vi at prioritere disse forslag:

Social og arbejdsmarked

Der etableres et nyt bofællesskab til unge handicappede.

Beskæftigelsesfrekvensen skal øges hos borgere med anden etnisk baggrund.

Unge skal altid i job eller uddannelse.

En ny hjemløsestrategi som har det formål at forebygge at unge og voksne blive hjemløse, samt bringe hjemløse borgere ud af hjemløshed. En hjemløsestrategi som skal udarbejdes i tæt samarbejde med lokale boligselskaber og frivillige sociale organisationer. En helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkelte unge eller voksnes ønsker, drømme og håb. Det kræver en fælles helhedsorienteret indsats på tværs af fagområdet, hvor fokus er på den enkelte borger i forhold til bolig, støtte, misbrugsbehandling, job/uddannelse og netværk.  Vi tilslutter os Socialstyrelsens Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed 2020, herunder principper for Housing first.

Arbejdsmarkedets parter indkaldes til dialog om rekruttering af arbejdskraft.

Styrke og udvikle socialpsykiatrien: Alle kan i kortere eller længere perioder af deres liv have brug for rådgivning, hjælp og støtte til at klare sig og skabe et godt og meningsfyldt liv præget af selvværd og selvstændighed. Vi skal fortsat have et strategisk og analytisk fokus på området ved at skabe rammerne og understøtte handleplanen i strategien for socialpsykiatri.    

Der skal etableres et værested for veteraner.

Få igangsat en undersøgelse af konsekvenserne af Corona på trivslen blandt børn og unge, hvor helt nye grupper tilsyneladende mistrives og udfordres.

Børn og uddannelse

Flere midler til skoleområdet efter behov og vurdering af elevers trivsel, læring og løfteevnen.

Indkalde til høring om prioritering af øgede ressourcer til skoler med deltagelse af skolelederforeningen, lærerforeningen, BUPL og forældre.

Sammenhængende forløb.

Bedre mulighed for to-lærerordning efter behov.

Samme mulighed for at gøre brug af skattefinansierede faciliteter for børn uanset, om de er knyttet til en privat, selvejende eller kommunal institution

Pladsanvisningen bør omfatte alle godkendte dagtilbud og ikke kun de kommunale, så alle pladser bruges optimalt.

Investere i mobile enheder, så der hurtigt kan etableres dagtilbud i tilknytning til en eksisterende institution, når der opstår behov i et område. 

Modulordninger så familier får flere valgmuligheder efter deres behov.

Hurtigere visitering til specialtilbud.

Senior

Et varieret udbud af boliger i lokal områder og centerbyer, så man også med et ændret boligbehov kan blive i sit lokalområde. Pårørende og frivillige er med til at skabe gode rammer på plejehjem og blandt andet forebygge ensomhed og social isolation. Hvis der er interesse for at etablere en bestyrelse i stedet for et råd omkring en institution, og dermed styrke brugere og pårørendes indflydelse, skal dette være muligt. 

Nye teknologiske hjælpemidler kan gøre livet nemmere ved at give hjælp til selvhjælp og øge livskvaliteten hos ældre medborgere. Der er planlagt en nødvendig udbygning af antallet af plejehjemspladser. Den stigende udfordring med demens kræver også en særlig indsats.  Arbejdet i ældreplejen skal i langt højere grad tilrettelægges i teams, så den ældre ikke oplever så mange skift blandt medarbejderne.  

Forbedre tilbuddene til aflastning for de pårørende, der løfter en stor opgave ved at passe deres syge ægtefælle eller familie medlem. Aflastning i en weekend eller nogle dage kan være det, der giver energi til fortsat at kunne magte plejen. 

Sundhed og fritid

Fortsætte Bevæg dig for livet, Moving Kolding, Aktiv fritid til børn og unge m.m.

Faciliteter skaber fællesskaber lokalt.

Foreningslivet understøttes.

Vision: alle børn skal gå til noget i en forening.

Der oprettes et parasportråd for at styrke parasporten i Kolding og Trekantområdet

Stærkere samarbejde og koordinering mellem region og kommune.

Såvel fysisk som mental sundhed skal prioriteres. 

Almindelige hjælpemidler skal gøre mere tilgængelige og være en reel straksservice. Der er ikke nogen, der henter en turkis rollator, hvis man ikke har brug for den.  

Plan, bolig og teknik

Vi vil sikre at vores ressourcer bevares i kredsløb så intet går til spilde. Vi vil fremme mere genbrug, repair, deleøkonomi og dermed skabe nye forretningsmodeller og arbejdspladser. 

 

Vi vil fortsat være first mover på direkte genbrug og styrke samspillet mellem private og offentlige aktører – herunder videndeling på tværs af værdikæden

 

Fortsat fokus på at udvikle og forskønne bymidterne med henblik på at styrke byliv, oplevelser og detailhandel. Prioritere renholdelse og vedligehold. Prioritere forskønnelse af Kolding midtby.

 

Vi vil investere i den fornødne infrastruktur, som kan sikre god og sikker fremkommelighed og muliggøre fortsat vækst. Der er især trafikale udfordringer i Kolding bymidte, ligesom der mange steder mangler sammenhængende cykelstier.

 

Vi vil udarbejde en plan for bæredygtig ukrudtsbekæmpelse og drift i det hele taget med udgangspunkt i, at driften udføres som helhedsorienteret drift baseret på dialog, borgerinvolvering og højere grad af lokal forankring.

 

Vil vi have fokus på at sikre kapitalværdierne i kommunens veje, stier og tilhørende installationer, så vi sikrer en bæredygtig økonomisk optimal drift og vedligeholdelse.

Vi vil arbejde for en forbedret kollektiv transport.

Natur, miljø og klima

Kolding er godt i gang med at blive mere grøn. Med en omfattende bæredygtighedsstrategi er der sat klare mål for den grønne udvikling.  Mange forskellige aktiviteter skal sikre, at vi kommer i mål med en 70% CO2 reduktion i 2030. Men vi kan være endnu mere ambitiøse. 

Kolding skal have mere natur – og mere vild natur. Der skal laves en kortlægning af naturen, så vi ved, hvor vi bedst kan sætte ind med initiativer, der kan forbedre naturværdien i Kolding kommune.  

Det gode naboskab skal gælde, når der placeres anlæg til vedvarende energi. Nye projekter skal være lokalt forankrede og sikres opbakning blandt andet gennem kompensation og fornuftige afstandskrav til boligbyggeri. 

Kolding skal være en grøn transport-by. Bybusser skal fremadrettet køre grønt. Det skal være nemt at få el-biler og el-cykler ladet op på tilgængelige el-ladestationer. 

Der skal stilles høje krav til genanvendelse af materialer ved byggeri og renoveringer af bygninger. 

Kolding by skal klimasikres. I de kommende år skal der ske større investeringer for at undgå oversvømmelser. Sluser, vandområder og udtagning af lavbundsjorde kan udover at bidrage til klimaløsninger samtidig skabe nye naturområder og bedre naturkvalitet. 

Vi skal tænke på tværs, så projekter der omfatter klimasikring også bidrager til at fremme biodiversitet og samtidig sikrer adgang rekreative formål.

Kolding bør have en klimaerhvervsskole. Rigtig mange virksomheder i Kolding kommune leverer på den grønne omstilling og verdensmålene. 

Der skal oprettes et paragraf 17 stk.4 udvalg, der skal udarbejde en plan for opkøb af lavbundsjorde, udvikling af oplandsprojekter og andre initiativer, så Kolding handler på klimaudfordringen. Udvalget skal inddrage landbruget og andre relevante aktører på området.

Borgergrupper om udvikling af grønne områder.

Kultur

Kolding er en by med en spændende historie og et herligt byliv.  Koldinghus, Trapholt, Skamlingsbanken, Kolding Light-festival og mange andre attraktioner og aktiviteter trækker folk til fra nær og fjern. Nye butikker og restauranter, sports-, musik- og andre kulturelle arrangementer popper op og skaber stemning. De mange tilbud og oplevelser gør byen til et samlingspunkt for os, der bor her, og er med til at hente tilflyttere, arbejdspladser og turister hertil. 

Og heldigvis er Kolding i den gunstige situation, at rigtig mange gerne vil bidrage med nye initiativer og finansiering heraf. 

Vi ønsker en langsigtet plan for udvikling af byen og havnen. Med en 2050-plan kan vi få en bedre sammenhæng i de for skellige projekter og tænke i nye veje, stier og muligheder for at binde byen bedre sammen. Gang- og cykelstier hen over jernbanen vil kunne bidrage hertil og skabe bedre adgang mellem byen og vandet.  Grønne korridorer vil kunne skabe sammenhæng mellem grønne områder og attraktioner. 

Byudvikling på dele af havnen giver Kolding en enestående mulighed for at skabe nye attraktive boliger og opholdssteder. Vi skal turde tænke stort og være ambitiøse omkring udvikling af havn, å og by. 

Der skal laves en designmanual, så de forskellige byområder både ved renovering og fornyelse kan fremstå med deres arkitektur og særkende.  Også Koldings udtryk som middelalderby kan fremhæves meget mere. 

Venstre ser gerne, at der etableres en biograf i midtbyen, der i samspil med Nicolai Biograf kan trække flere mennesker til midtbyen. En by og kommune af Koldings størrelse bør også have et tidssvarende stadion, hvorfor vi ønsker at afsætte penge til dette i budgettet over de kommende år.

Vision: Alle børn og unge skal møde en kulturoplevelse.

Der er så meget at være stolt af i Kolding. Denne sommers besøgs tal viser, at folk gerne kommer fra nær og fjern for at opleve Koldings attraktioner, om så det er kulturinstitutionerne, de historiske områder eller den fantastiske natur med mere end 50 km kystlinje. Et væld af, både indendørs og ”outdoor” giver hoteller, restauranter og butikker travlhed. 

Vi kan være endnu mere ambitiøse på Koldings vegne inden for flere grene af turismen. 

Turistservicen skal være i top digitalt, men også fysisk tilgængelig i midtbyen. Det gode værtsskab skal være en prioritet. 

Der er potentiale for at udvikle erhvervsturismen. Med sin centrale placering i landet og sin plads på UNESCO’s verdenskort er der god mulighed for at brande Kolding endnu bedre som et centrum for møder og konferencer, også internationale. Og det skal være nemt at være vært for små og store begivenheder. 

Autenticitet, bæredygtighed og nærhed er nogle af de ord, der kende tegner den danske gastronomi, som turister gerne rejser efter udover natur og kulturelle oplevelser. Vi skal sige ja, når nogen for eksempel vil etablere maritime nyttehaver i Kolding Fjord, hvorfra de kan plukke deres egne muslinger eller tang. Vi skal øge kendskabet til kommunens mange gårdbutikker med deres helt lokale produkter, og muligheden for at gastronomiske oplevelser er en del af Koldings brand.